Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19) Skupština udruge Gradski tamburaški orkestar Križevci na sjednici održanoj 17.12.2020. godine, u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima, A. G. Matoša 4, donijela je 

STATUT

UDRUGE „GRADSKI TAMBURAŠKI ORKESTAR KRIŽEVCI” 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno Zakonu; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za udrugu „Gradski tamburaški orkestar Križevci“.  

Članak 2. 

Naziv udruge glasi: Gradski tamburaški orkestar Križevci (u daljnjem tekstu: Udruga) 

Skraćeni naziv Udruge glasi: GTOKž 

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: City tamburitza orchestra Križevci 

Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: CTOKž  

Članak 3.  

Sjedište Udruge je u Križevcima, Ulica Antuna Gustava Matoša 4. 

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor Udruge. 

Udruga djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske. 

U svrhu ostvarivanja ciljeva za koje je osnovana, Udruga može djelovati i na području izvan Republike Hrvatske. 

Članak 4.  

Udruga ima karakter neprofitne pravne osobe. 

Udrugu zastupaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik Udruge. 

Osoba ovlaštena za zastupanje odgovara za zakonitost rada Udruge, vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, dostavlja zapisnik sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. 

Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge. 

Udrugu predstavljaju članovi Upravnog odbora Udruge. 

Članak 5.  

Udruga ima pečat. 

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm na kojem se obodno nalazi puni naziv Udruge i oznaka sjedišta Udruge. Skraćeni naziv Udruge nalazi se u središnjem dijelu pečata. 

Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti predsjednik Udruge, potpredsjednik Udruge i tajnik Udruge te drugi članovi Udruge koje oni ovlaste. 

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI, CILJANE I KORISNIČKE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Područja djelovanja Udruge obuhvaćaju djelatnosti Udruge u Republici Hrvatskoj i šire u okviru neprofitnog  sektora te kultura i umjetnost. 

Udruga je osnovana u cilju razvitka, promocije i unapređenja tamburaške glazbe i tradicije te glazbenog obrazovanja. 

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima jesu: 

 • kultura i umjetnost, 
 • promocija i unapređivanje tamburaške glazbe i tamburaškog pokreta
 • okupljanje građana koji se bave tamburaškom glazbom 
 • međunarodna suradnja, 
 • sudjelovanje na smotrama i festivalima u zemlji i inozemstvu 
 • edukacija 
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova.
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova 
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad udruge. 
 • ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama 
 • izdavanje stručnih časopisa sukladno zakonu 
 • obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom sukladno zakonu 

Članak 7. 

Ciljevi osnivanja Udruge jesu: 

 • poticanje, pomaganje i razvijanje amaterskog bavljenja tamburaškom glazbom 
 • popularizacija tamburaške glazbe 
 • zalaganje za promicanje glazbenog obrazovanja posebno djece i mladih, 
 • organiziranje kulturnih, umjetničkih i obrazovnih manifestacija i koncerata, održavanje javnih tribina, predavanja, seminara, radionica i drugih javnih događanja od interesa za građane. 

Članak 8. 

Ciljane i korisničke skupine Udruge jesu: 

 • građani – opća populacija, 
 • darovita djeca i mladi; učenici; studenti, 
 • djeca – opća populacija; mladi – opća populacija 
 • udruge i građanske inicijative; volonteri; ostali. 

Članak 9. 

Djelatnosti Udruge jesu: 

 • djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti, 
 • koncertna djelatnost 
 • razvojna suradnja; ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje, 
 • odgoj i obrazovanje; umjetnost, stručni rad i istraživanje, 
 • socijalna pomoć i podrška, humanitarna pomoć, 
 • izdavaštvo 

Članak 10. 

Udruga može obavljati djelatnosti kojima stječe prihod, odnosno gospodarske djelatnosti, sukladno članku 31. Zakona i propisima kojima su uređene te djelatnosti. 

Gospodarske djelatnosti Udruge su: 

 • održavanje naplatnih tečajeva, seminara, radionica i konferencija, stručnih skupova 
 • usluge sviranja Orkestra na proslavama ili drugim manifestacijama drugih fizičkih i pravnih osoba 
 • održavanje naplatnih koncerata, festivala i manifestacija te programa međunarodne kulturne suradnje 
 • prodaja izdanja nastalih obavljanjem djelatnosti Udruge istaknutih u članku 9. ovoga Statuta. 
 • prodaja vlastitih suvenira i promotivnih proizvoda

U obavljanju gospodarskih i svih drugih djelatnosti kojima stječe prihod, Udruga se vodi načelom neprofitnosti, na način da  svaki ostvareni višak prihoda nad rashodima koristi isključivo u svrhu unapređenja i obavljanja djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge iz članka 7. ovoga Statuta. 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE 

Članak 11. 

Rad Udruge je javan. 

Javnost djelovanja Udruge osigurava se: 

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge, 
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost, 
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge, 
 • korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže), 
 • javnim priopćavanjem, 
 • organiziranjem posebnih događanja, 
 • na druge odgovarajuće načine. 

Rad tijela Udruge je javan. 

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge radi zaštite osobnih podataka o članovima Udruge ili pripadnika ciljane skupine Udruge te radi zaštite osobne, poslovne ili profesionalne tajne. 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI 

Članak 12. 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta. 

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava, potpisuje i podnosi obrazac za prijem u članstvo Upravnom odboru Udruge, koji odlučuje o prijemu u članstvo Udruge glasovanjem u roku od najkasnije petnaest dana. 

Članom Udruge se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo. 

Članstvo u Udruzi može biti: 

 • redovno, 
 • podupiruće 
 • pridruženo, 
 • počasno. 

Redovnim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba, i pravna osoba, domaća i strana, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge. 

Prilikom izbora redovnih članova Udruge, Upravni odbor Udruge kao kriterije uzima izvrsnost u području interesa, spremnost za javni angažman te doprinos aktivnostima udruge. 

Upravni odbor Udruge odbit će primiti u redovno članstvo osobu čije je djelovanje suprotno vrijednostima Udruge i zakonima Republike Hrvatske. 

U slučaju odbijanja prijema u redovno članstvo dozvoljena je žalba Skupštini u roku od petnaest (15) dana, o kojoj Skupština mora odlučiti u roku od šest (6) mjeseci. Odluka Skupštine je konačna. 

Kandidat za redovnog člana potpisuje pristupnicu kojom se obavezuje na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela. 

Prijemom u redovno članstvo, član postaje član Skupštine s pravom glasa. 

Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor Udruge. 

Podupirućim članom Udruge može postati svaki član koji plati godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor Udruge, a njegovo članstvo potvrđuje Upravni odbor Udruge. 

Podupirućim članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba, domaća i strana koja prihvati Statut i opće akte Udruge. 

Podupirući član Udruge ima pravo sudjelovati u njenim aktivnostima i surađivati s tijelima Udruge u provođenju programa i ostvarivanju ciljeva Udruge. 

Podupirući član ima pravo biti prisutan na sjednicama Skupštine Udruge bez prava glasa i ne ubraja se u kvorum. 

Podupirući član nema pravo biti biran u tijela Udruge. 

Pridruženim članom Udruge može postati svaka maloljetna osoba starija od 14 godina za koju zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvati Statut i opće akte Udruge. 

Pridruženi članovi ne plaćaju članarinu. 

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge. 

Počasne članove Udruge imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge. 

Počasni članovi ne plaćaju članarinu. 

Članak 13. 

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke: 

 • o osobnom imenu ili nazivu člana, 
 •  osobnom identifikacijskom broju (OIB), 
 • datumu rođenja, 
 • datumu pristupanja Udruzi, 
 • kategoriji članstva, 
 • datumu prestanka članstva u Udruzi. 

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. 

Popis članova vodi tajnik Udruge. 

Upravni odbor Udruge na godišnjoj razini revidira članstvo i odlučuje o eventualnom prebacivanju nekog redovitog člana u ostale kategorije članstva, ako isti nije pokazao stvarni doprinos aktivnostima i djelovanju Udruge 

Članak 14. 

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su: 

 • aktivno sudjelovanje u radu Udruge, 
 • biranje i bivanje biranima u tijela upravljana Udrugom, 
 • bivanje informiranima o aktivnostima Udruge, 
 • aktivno sudjelovanje u provedbi aktivnosti Udruge, 
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obaveza, 
 • poštivanje odredbi Zakona i ovog Statuta, 
 • redovito plaćanje članarine (izuzev pridruženih i počasnih članova) 

Članak 15. 

Članstvo u udruzi prestaje: 

 • prestankom postojanja Udruge, 
 • isključenjem zbog neplaćanja članarine za tekuću godinu (izuzev pridruženih i počasnih članova), 
 • istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva tajniku Udruge, 
 • usmenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva pred upravnim odborom Udruge, danom davanja izjave, 
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti temeljem provedenog stegovnog postupka, 
 • smrću člana. 

Članak 16. 

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz Zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.  

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:  

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge, 
 • nepoštivanje odredbi Statuta, 
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge, 
 • neizvršavanje preuzetih obveza, 
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi, 
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge, 
 • narušavanje ugleda Udruge. 

Članak 17. 

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. 

Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Udruge. 

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče nadzorni odbor Udruge. 

Članak 18. 

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu. 

Članak 19. 

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:  

 • opomena, 
 • isključenje iz Udruge 

Odluka o stegovnoj mjeri mora biti obrazložena. 

Članak 20. 

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. 

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.  

Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. 

Članak 21. 

Svaki član Udruge ima pravo pismenim putem upozoriti Nadzorni odbor ili Skupštinu Udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge. 

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.  

Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku trideset (30) dana od primitka istih. 

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE 

Članak 22. 

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge. 

Članak 23. 

Tijela Udruge su: 

 1. Skupština Udruge, 
 2. Predsjednik/ca Udruge, 
 3. Potpredsjednik/ca Udruge, 
 4. Tajnik/ca Udruge, 
 5. Upravni odbor Udruge, 
 6. Nadzorni odbor Udruge. 

1. Skupština Udruge 

Članak 24. 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.  

Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge. 

Članak 25. 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.  

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije (2) godine. 

Skupština se može održavati fizičkim prisustvom članova ili elektronskim putem. 

Članak 26. 

Sjednice Skupštine saziva i vodi Predsjednik Udruge, koji je ujedno Predsjednik Skupštine i Predsjednik Upravnog odbora Udruge. 

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi Potpredsjednik ili Tajnik Udruge. 

Skupština se saziva najmanje sedam dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim redovnim članovima Udruge. 

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. 

Članak 27. 

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge ili Nadzorni odbor Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge. 

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice. 

Ako Predsjednik Udruge ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od trideset dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji. 

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku. 

Članak 28. 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga. 

Članak 29. 

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina redovnih članova Udruge. 

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. 

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom (2/3) većinom svih članova Udruge. 

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. 

Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. 

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. 

Članak 30. 

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze: 

 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune, 
 • bira i razrješava Predsjednika, Potpredsjednike i Tajnika Udruge, 
 • bira i razrješava Likvidatora, 
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, 
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga, 
 • usvaja plan rada za kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu, 
 • usvaja godišnje financijsko izvješće i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, 
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge, 
 • odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge, 
 • usvaja strateški plan Udruge, 
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge. 

2. Predsjednik Udruge 

Članak 31. 

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge. 

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom. 

Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine i Predsjednik Upravnog odbora. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti, Predsjednika Udruge zamjenjuje jedan od dva Potpredsjednika Udruge ili, u slučaju krajnje nužde, član Udruge kojeg Predsjednik ovlasti za to. 

Članak 32. 

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije (2) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Predsjednika Udruge. 

Za svoj rad Predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu. 

Članak 33. 

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze: 

 • odgovara za zakonitost rada Udruge, 
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, 
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća, 
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga, 
 • predlaže Skupštini plan rada (projekte, programe) za predstojeću kalendarsku godinu, 
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. 

Članak 34. 

Predsjedniku Udruge može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran: 

 • na vlastiti zahtjev, 
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, 
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu, 
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge, 
 • u slučaju  nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od šest mjeseci, te 
 • opozivom. 

Članak 35. 

Do opoziva Predsjednika Udruge može doći zbog povrede prava i obaveza navedenih u članku 33. ovog Statuta. 

Postupak za opoziv Predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova Udruge. 

O zahtjevu za opoziv Predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.  

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Udruge. 

U slučaju opoziva, Skupština će odlučiti o tome hoće li razriješeni Predsjednik Udruge ostati članom Upravnog odbora. 

Članak 36. 

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.  

U slučaju opoziva Predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi Predsjednik Udruge za preostali dio mandata. 

3. Potpredsjednik Udruge 

Članak 37. 

Potpredsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Potpredsjednik Udruge. 

Skupština Udruge može izabrati najviše dva Potpredsjednika Udruge u jednom mandatnom razdoblju. 

Članak 38. 

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na Potpredsjednika Udruge. 

4. Tajnik Udruge 

Članak 39. 

Tajnik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge. 

Tajnik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom. 

Tajnika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od dvije (2) godine. Ista osoba može više puta biti birana za Tajnika Udruge. 

Članak 40. 

Tajnik Udruge ima sljedeća prava i obveze: 

 • brine se o urednom vođenju popisa članova, 
 • vodi zapisnike sa sjednica tijela upravljanja Udruge, 
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština, 
 • predlaže Skupštini financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, 
 • zadužen obavljati stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora. 

5. Upravni odbor Udruge 

Članak 41. 

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. 

Upravni odbor čine predsjednik, tajnik Udruge te tri (3) redovna člana koje bira Skupština. 

Mandat članova Upravnog odbora traje dvije (2) godine uz mogućnost da budu ponovno birani. 

Upravni odbor i svaki njegov član odgovora za svoj rad Skupštini. 

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora. 

Sjednica Upravnog odbora se može održavati fizičkim prisustvom članova ili elektronskim putem. 

Članak 42. 

Upravni odbor: 

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata; 
 • saziva zasjedanje Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja; 
 • izvršava odluke Skupštine; 
 • odlučuje o visini godišnje članarine; 
 • prima nove članove Udruge; 
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova; 
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge; 
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava. 
 • odlučuje o naknadi za voditelja 

Članak 43. 

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. 

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova. 

Upravni odbor Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. 

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. 

6. Nadzorni odbor Udruge 

Članak 44.  

Nadzorni odbor broji 3 člana koje bira Skupština na mandat od dvije (2) godine i koji mogu biti ponovo birani. 

Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član Upravnog odbora. 

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako su sjednici nazočni svi njegovi članovi, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

Članak 45. 

Predsjednik Nadzornog odbora koji je biran među samim članovima, saziva sjednice Odbora, rukovodi njenim radom i obavlja druge poslove povjerene od strane Odbora ili Skupštine. 

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini. 

Članak 46. 

Nadzorni odbor: 

 • razmatra i nadzire primjenu odredbi ovoga Statuta i drugih općih akata, 
 • razmatra materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Udruge, 
 • nadzire ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata Udruge, 
 • provodi stegovne mjere i odlučuje o isključenju iz članstva Udruge, 
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge. 

Članak 47. 

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu Udruge. Upravni odbor i svaki član Udruge dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u dokumentaciju i dati tražene obavijesti. 

Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja. 

Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom i drugom poslovanju Udruge, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Udruge. 

7. Likvidator 

Članak 48. 

Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština bez određenog vremenskog mandata odnosno do opoziva ili izbora novog likvidatora. 

Likvidator može biti osoba / pravna osoba član Udruge ili osoba koja nije član Udruge. 

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga. 

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA 

Članak 49. 

Udruga može osnivati tijela interesa i značaja za djelovanje Udruge, potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom, kao što su orkestar, radne skupine, odbori, savjeti, vijeća, i sl.  

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora. 

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva. 

Članak 50. 

Udruga ima Umjetničko vijeće, stručnog voditelja – dirigenta orkestra (u daljnjem tekstu dirigent) i svirače u orkestru. 

Članak 51. 

Upravni odbor izabire Umjetničko vijeće od tri (3) člana od kojih je jedan dirigent. 

Umjetničko vijeće odabire umjetnički program orkestra i izbor svirača u dogovoru s Upravnim odborom. 

Dirigent je predsjednik Umjetničkog vijeća. 

Članak 52. 

Dirigent je osoba koja priprema , uvježbava i predvodi javno izvođenje programa. 

Prava, obaveze i odgovornosti dirigenta utvrđuju se posebnim ugovorom. 

Ugovor s dirigentom u ime Udruge sklapa predsjednik Udruge sukladno pozitivnim zakonskim propisima važećim na dan sklapanja ugovora. Visinu naknade dirigent određuje Upravni odbor. 

Članak 53. 

Svirač u orkestru može postati svaka osoba koja je osposobljena za sviranje tamburaških i ostalih instrumenata. 

Članovi Udruge – svirači dužni su redovito dolaziti na probe i nastupe te se korektno odnositi prema ostalim članovima orkestra. 

Svirači su dužni brižno čuvati imovinu Udruge koja im je dana na privremeno korištenje radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruge. 

Svirači su redovni i pridruženi maloljetni članovi Udruge.  

Članak 54. 

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije. 

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Udruge. 

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM 

Članak 55. 

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti sukladno članku 31. Zakona, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava. 

Članak 56. 

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom. 

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor Udruge. 

Članak 57. 

Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. 

Financijsko poslovanje  vodi stručna osoba, a odluku o tome donosi Upravni odbor. 

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. 

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. 

Predsjednik Udruge ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Udruge. 

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 58. 

Udruga prestaje postojati: 

 • u slučajevima predviđenim Zakonom,  
 • odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge 
 • odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem. 

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom (2/3) većinom svih članova Udruge. 

Članak 59. 

U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge. 

U slučaju da Skupština Udruge ne može donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe Grad Križevci. 

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE 

Članak 60. 

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem. 

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi Udruge spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom. 

Članak 61. 

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge. 

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge. 

Članak 62. 

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Nadzorni odbor Udruge i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti. 

Članak 63. 

U slučaju dvojbe glede sukoba interesa, član Udruge mora zatražiti mišljenje Nadzornog odbora. 

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa član Udruge dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge. U slučaju sumnje o mogućem sukobu interesa član Udruge je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od interesa Udruge. 

X. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE 

Članak 64. 

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. 

XI. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU 

Članak 65. 

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. 

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. 

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu Udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 66. 

Statut Udruge je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. 

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu članovima Udruge. 

Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta. 

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja redovnih članova Udruge nakon provedene rasprave. 

Članak 68. 

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje 1/3 redovnih članova udruge. 

Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pismenom obliku Predsjedniku Udruge, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. 

Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga. 

Članak 69. 

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština. 

Tumačenje drugih akata Udruge daje Upravni odbor Udruge. 

Članak 70. 

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Udruge. 

Članak 71.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske. 

U Križevcima, 17.12.2020. godine 

Predsjednik Udruge: 
JURICA PERHARIĆ